Резултати од Поправен 1(прв)- колоквиум во 2019 година, по следниве предмети:

Резултати од Поправен 1(прв)- колоквиум во 2019 година, по следниве предмети:

Резултати од Поправен 1(прв)- колоквиум  во 2019 година, по следниве предмети: Вовед во криминалистика, Безбедност во сообраќајот и Безбедност во сообраќајот и сообраќајна делинквенција

Резултати