Резултати од полагање на втор колоквиум и испит по предметот „Меѓ. полициска соработка“ – септемвриска сесија

Резултати од полагање на втор колоквиум и испит по предметот „Меѓ. полициска соработка“ – септемвриска сесија