Резултати од јунска испитна сесија по предметот Даночно работење