Rezultati od ispitot Metodologija

Rezultati od ispitot Metodologija

Резултати од II Колоквиум и Завршниот испитот по предметите:

 „Методологија на истражување на безбедносите појави“  и „методологија на криминалистички истражувања, полаган на 27.01.2020 година.

Резултат