Резултати од Испити и 2колоквиум во февруарска сесија , во академска 2019-20 год. по следниве предмети:

Резултати од Испити и 2колоквиум во февруарска сесија , во академска 2019-20 год. по следниве предмети:

Резултати од Испити и 2колоквиум во февруарска сесија ,  во академска 2019-20 год. по  следниве предмети:

Вовед во Кримимналистика, Криминалистичка техника, Безбедност во сообраќајот, Безбедност во сообраќајот и сообраќајна делинквенција

Резултати