Резултати од испит во ноемвриска казнена сесија по Компјутерска безбедност реализиран на 03.12. 2019 година

Резултати од испит во ноемвриска казнена сесија по Компјутерска безбедност реализиран на 03.12. 2019 година

Резултати од испит во ноемвриска казнена сесија по Компјутерска безбедност реализиран на 03.12. 2019 година

Резултати