РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 06.07.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 06.07.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНЦИЈА НА СОЦИОПАТОЛОШКИ ПОЈАВИ, насока Криминологија и криминална политика, одржан на ден 06.07.2020 година

Резултати