РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 06.07.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 06.07.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика, одржан на ден 06.07.2020 година

Резултати