РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 06.07.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 06.07.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ (ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ) ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции, одржан на ден 06.07.2020 година

Резултати