Резултати од испит Безбедност и заштита на информации- септември 2020

Резултати од испит Безбедност и заштита на информации- септември 2020

Резултати од испит Безбедност и заштита на информации- септември 2020

2968                       64

3269                       61