Rezultati od ispit

Rezultati od ispit

Кoнечни резулати по предметот “Основи на статистиката на криминалот “ –полаган во Септемвриска испитна сесија 2020 година

Резултат