Rezultati od ispit

Rezultati od ispit

Резултати од испит по предметот:  „Методологија на истражување на безбедносните појави“ и „Методологија на криминолошки истражувања“  полаган на 25.11.2019 година

Резултати од испитот