Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од испитот по предемтот Полициска етика и деонтологија и Основи на етика

одржан на 5 септември 2019 година

  1. 3806 – 51
  2. 2283 – 51
  3. 3196 – 51
  4. 2250 – 51
  5. 3189 – 51
  6. 3154 – 51
  7. 3161 – 51
  8. 3321 – 51
  9. 3165 – 51

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК

Проф. д-р Никола Дујовски, с.р.