Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од испитот по предемтот Интегрирано гранично управување

одржан на 5 септември 2019 година

  1. 2278/13 – 55

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК

Проф. д-р Никола Дујовски, с.р.