РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА/МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ВИКТИМОЛОГИЈА ОД ИСПИТОТ

РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА/МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ВИКТИМОЛОГИЈА ОД ИСПИТОТ

РЕЗУЛТАТИ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА/МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И ВИКТИМОЛОГИЈА ОД ИСПИТОТ ОДРЖАН НА 17.11. 2020 год.

Резултати