ПРВ академски час – втор циклус студии

ПРВ академски час – втор циклус студии

Се известуваат запишаните студенти на втор циклус на студии во академската 2020/2021 г. дека првиот академски час ќе биде на 28.11.2020 г. (сабота) со почеток во 11.00 ч.
На студентите ќе им се обратат Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје, проф.д-р Никола Дујовски  и Раководителот на втор циклус студии, проф.д-р Цане Мојаноски.

Факултет за безбедност-Скопје