ПРЕЛЕМИНАРНИ СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ПРЕЛЕМИНАРНИ СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ПРЕЛЕМИНАРНИ СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА  РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ОД  ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА  ГОДИНА ОД СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ  НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СКОПЈЕ ЗА 2019/20 ГОДИНА

За реализирање на зимската практична работа во Минстерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија се упатуваат студентите кои  ПРВПАТ го имаат запишано ЗИМСКИОТ семестар во академската  2019/20 година (не се на квадрат или повеќе). Студентите кои од оправдани причини не се на списокот а го исполнуваат условот за реализирање на практичната работа, или  сакаат да го променат местото на изведување на  практична работа, истото можат  да го направат најкасно до 30.12.2019 година (понеделник) до 10,00 часот, лично во канцеларијата за доквалификација и доедукација (Кемал и Ангел), или на e-mail: vitevski.inter@gmail.com при што треба да наведат име и презиме број на индекс и место на реализирање на практична работа .

 

Во прилог го доставуваме прелеминарниот список