Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум Вовед во полициски науки Криминалист

Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум Вовед во полициски науки Криминалист

Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум Вовед во полициски науки Криминалист

Резултати редовни

Резултати вонредни