Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум Вовед во полициски науки ККП

Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум Вовед во полициски науки ККП

Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум Вовед во полициски науки ККП

Резултати редовни

Резултати вонредни