Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ПРВ УПИСЕН РОК на академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – Скопје

 

Студиска програма КРИМИНАЛИСТИКА

Студиска програма БЕЗБЕДНОСТ

Студиска програма КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА

Студиска програма БЕЗБЕДНОСТ И ЕВРОАТЛАНСКИ ИНТЕГРАЦИИ