Прелиминарна листа (англиски јазик 4)

Прелиминарна листа (англиски јазик 4)

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 (2019/20)

Прелиминарна листа

 

Криминалист 

Редовни студенти

Индекс Предавања (прис.+акт.) Вежби (прис.+ акт.) Превод I кол. II кол. Испит Вкупно
3673 66,5 66,5
3662 4,5 4,5 5,5 63 77,5
3691 1,5 1,5
3714 5 5 7,5 76,5 94
3724 4 4 54 62
3775 1,5 1,5 41
3772 1 1 41 44
3764 2 2,5 6,5 64 75
3698 4 4,5 5,5 60 74
3659 1 1 7 58,5 67,5
3678 5 5 6,5 68 84,5
3703 66 66
3741 2 2,5 32,5
3702 3,5 3,5 6,5 64,5 78
3677 5 5 9 71,5 90,5
3679 5 5 6 70,5 86,5
3710 4,5 4,5 7,5 65 81,5
2857
3147 33
3204 41 41
3186 25,5
3360 18,5
3128 1 1 7 18
3681 67 67

 

Вонредни студенти

Индекс Консултации Превод I кол. II кол. Испит Вкупно
3612 42,5 42,5
3613 28
3321 9,5

 

 

Криминологија и криминална политика 

Редовни студенти

Индекс Предавања

(прис. + акт.)

Вежби (прис. +акт.) Превод I кол. II кол. Испит Вкупно
3901 1,5 1,5 60,5 63,5
3898 22
3869 5 5 8,5 72,5 91
3868 5 5 7,5 65 82,5
3565 60,5 60,5

 

Безбедност 

Редовни студенти

Индекс Предавања (прис. + акт.) Вежби (прис. + акт.) Превод I кол. II кол Испит Вкупно
3830 1,5 2 67 70,5
3818 4 4 7,5 75 90,5
3832 5 5 7,5 74 91,5
3858 1 1 6,5
3846 58,5 58,5

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска