ПРЕЛЕМИНАРНИ СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МАРРИ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПРЕЛЕМИНАРНИ СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МАРРИ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПРЕЛЕМИНАРНИ СПИСОЦИ ЗА ЗИМСКА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО МАРРИ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

За реализирање на зимската практична работа во МАРРИ ЦЕНТАРОТ се упатуваат студентите кои  ПРВПАТ го имаат запишано ЗИМСКИОТ семестар во академската  2019/20 година (не се на квадрат или повеќе). Студентите кои од оправдани причини не се на списокот а го исполнуваат условот за реализирање на практичната работа, да се пријават најкасно до 30.12.2019 година (понеделник) до 10,00 часот, лично во канцеларијата за доквалификација и доедукација (Кемал и Ангел), или на e-mail: vitevski.inter@gmail.com при што треба да наведат име и презиме број на индекс.

 

Во прилог го доставуваме прелеминарниот список