ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕСЕЈ ПО ПРЕДМЕТОТ „МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ“

ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕСЕЈ ПО ПРЕДМЕТОТ „МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ“

ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕСЕЈ ПО ПРЕДМЕТОТ „МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ“

 

  1. Поимовно определување на организиран криминал
  2. Односот на организираниот криминал и корупцијата
  3. Улогата на криминалистиката во откривање на кривични дела од областа на организираниот криминал

 

 

Есејот ке се одржи на 25.12.2019 година Среда во 12:30 часот во Павиљон 4/3

 

 

11.12.2019 година                                                     Проф.д-р Марјан Николовски

С к о п ј е                                                                   ________________________