Прашалници за јунска сесија

Прашалници за јунска сесија

Пoчитувани студенти,
заради подобро планирање на техничките и човечките ресурси на Факултетот за безбедност-Скопје за престојната јунска испитна сесија, ве молиме повторно да одвоите време за пополнување на краткиот прашалник.
Рокот за пополнување на прашалникот е 17.06.2020 година до 12 часот.

Студентите го пополнуваат оној прашалник во зависност од тоа на која студиска програма се запишани.

Прашалник за студиската програма Криминалистика

Прашалник за студиската програма Безбедност 

Прашалник за студиската програма Криминологија и криминална политика

Прашалник за студиската програма Безбедност и евроатлански интеграции