ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ:

      –КРИМИНАЛИСТИКА

      – БЕЗБЕДНОСТ

      – БЕЗБЕДНОСТ И ЕВРОАТЛАНСКИ ИНТЕГРАЦИИ

      – КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА

     

 1. ПРИЈАВА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СО ПОТВРДА ЗА УПЛАТЕНИ 50 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА НА СЛЕДНАТАЖИРО СМЕТКА

Назив и седиште на примач: Трезорска сметка – Скопје

Трансакциска сметка: 100000000063095

Уплатна сметка 840 177 03161

Приходна шифра и програма 722313 00

 1. ПОТВРДА ЗА УПЛАТЕНИ 300 денари.( УПЛАТАТА ДА СЕ ИЗВРШИ НА СЛЕДНАТА ЖИРО СМЕТКА):
 • трезорска сметка бр. 100000000063095, сметка на буџетски корисник 160016125578810 приходна шифра 723012, програма 42,  депонент НБРМ,– Факултет за безбедност – Скопје.

Цел на дознака – за манипулативни трошоци.
 

 1. ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА (од Iknow-системот)
 2. ОРИГИНАЛНИ СВЕДИТЕЛСТВА ОД СИТЕ КЛАСОВИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И КОПИИ ОД ИСТИТЕ
 1. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТ: ДИПЛОМА ЗА ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА / ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕНА ДРЖАВНА МАТУРА / СВЕДИТЕЛСТВО ЗА ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 2. ИЗВОД ОД МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ – оригинал
 3. УВЕРЕНИЕ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО – оригинал
 4. КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРИРААТ ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ, ПОКРАЈ НАВЕДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД ТОЧКА 1 –6   ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ДОСТАВАТ:
 • М1 М2 ОБРАЗЕЦ ФОТОКОПИЈА ЗАВЕРЕНА КАЈ НОТАР ИЛИ
 • ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ ИЗДАДЕНО ОД СООДВЕТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗА:
 • ИНВАЛИД КОЈ НЕ Е ВО СОСТОЈБА ДА СЛЕДИ РЕДОВНА НАСТАВА
 • ПОТЕШКА ДОЛГОТРАЈНА БОЛЕСТ
 • ДОКАЗ ДЕКА Е РОДИТЕЛ НА ДЕТЕ ЗА КОЕ СЕ УШТЕ ТРАЕ ПРАВОТО НА ПОРОДИЛНОТО ОТСУСТВО ИЛИ ДОКАЗ ДЕКА Е МАЈКА НА ДЕТЕ ДО 6 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

 

9. КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРИРААТ ВО КВОТАТА НА БРАНИТЕЛИ, ДА ДОСТАВАТ И УВЕРЕНИЕ ЗА БРАНИТЕЛ.

 1. КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕНО ВИШО И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ, ДА ДОСТАВАТ И УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВРШЕН СТЕПЕН НА СТУДИИ.
 2. КАНДИДАТИ КОИ КОНКУРИРААТ ВО КВОТАТА ЗА ПАРАЛЕЛНО СТУДИРАЊЕ, ДОСТАВУВААТ И УВЕРЕНИЕ ЗА СТАТУС НА СТУДЕНТ НА СРОДЕН ФАКУЛТЕТ, СТУДИСКА ГРУПА ИЛИ НАСОКА.
 3. КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРИРААТ ПО ГЛАВА II точка 2 став 3 алинеа 1 и 4 од Конкурсот, поднесуваат и документ од Агенцијата за вработување на РСМ дека се невработени

 

                  Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

НАПОМЕНА:

– Кандидатите кои се припадници на етничките заедници, да достават Изјава за етничка припадност заверена кај нотар.

– Кандидатите задолжително да остават контакт телефони на пријавниот лист за упис (во горниот десен агол)

Некомплетни документи не се примаат.

– Кандидатите задолжително да аплицираат и по електронски пат и во пријавниот лист да го запишат бројот од електронската пријава.

Телефон за контакт на Факултетот за безбедност

02/2546-211.                                                              

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА