Поправниот колоквиум по предметот Криминалистичка тктика 2 ќе се одржи на 5.12.2019 год во 13 часот

Поправниот колоквиум по предметот Криминалистичка тктика 2 ќе се одржи на 5.12.2019 год во 13 часот

Поправниот колоквиум по предметот Криминалистичка тктика 2 ќе се одржи на 5.12.2019 год во 13 часот

 

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска