Поправниот колоквиум 1 по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 06.12.2019 (петок) во 9:30 часот.

Поправниот колоквиум 1 по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 06.12.2019 (петок) во 9:30 часот.

Се потсетуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“  и „Безбедност“ дека Поправниот колоквиум 1 по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 06.12.2019 (петок) во 9:30 часот.

 

Поправниот колоквиум 1 ќе се одржи во: Голем амфитеатар, Стара библиотека, Павиљон 4 училница 2.
Напомена:
Право да го полагаат Поправниот колоквиум 1 имаат студентите кои не го положиле Колоквиумот 1.
Редовниот студент може да отсуствува од настава или вежби најмногу до трипати во текот на семестарот, а во спротивно нема право на полагање колоквиуми.
Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска