Pokana za on-line nastava po predmetot “Metodologija”

Pokana za on-line nastava po predmetot “Metodologija”

Ги поканувам студентите од студиските групи „Криминалистика“, „Криминологија“ и „Безбедност и евоатлански интеграции“ од V семстар и “Безбедност“ од III сместар кои, во учебната 2020/2021 година, слушаат „Методологија на истражување на безбедносни појави“, дека наставата ќе започне на 5.10.2020 во 10,30 часот на googlemeet.

Студентите кои НЕ ДОБИЛЕ покана на емаил @uklo.edu.mk да се пријават на email адресата: cane.mojanoski@uklo.edu.mk

Повеќе информации проверете на следниот линк

линк