Почитувани студенти, Во периодот на прекин на наставата заради превенција од ширење на корона вирусот, лица за контакт и постапување во ситуации кога не е можно одлагање во Факултетот за безбедност – Скопје, се:

Почитувани студенти, Во периодот на прекин на наставата заради превенција од ширење на корона вирусот, лица за контакт и постапување во ситуации кога не е можно одлагање во Факултетот за безбедност – Скопје, се:

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Почитувани студенти,

Во периодот на прекин на наставата заради превенција од ширење на корона вирусот, лица за контакт и постапување во ситуации кога не е можно одлагање во Факултетот за безбедност – Скопје, се:

Вонреден проф. д-р Раде Рајковчевски, Продекан за меѓународна соработка, со меил rade.rajkovcevski@uklo.edu.mk и мобилен телефон: 071 295 196 и

Ѓорѓи Мешков, Секретар на Факултетот за безбедност – Скопје, со меил gjorgi.meskov@uklo.edu.mk и мобилен телефон: 070 342 696