Почитувани студенти, Во овој дел можете да ги најдете презентациите кои се однесуваат на темата Кадри на управата.

Почитувани студенти, Во овој дел можете да ги најдете презентациите кои се однесуваат на темата Кадри на управата.

Почитувани студенти,

Во овој дел можете да ги најдете презентациите кои се однесуваат на темата Кадри на управата.
Покрај тоа во прилог се дадени информации за релевантните закони и други документи и интернет извори.  

Закон за Влада („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019).

 Закон за вработени во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019 и 14/2020)

Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019 и 14/2020).

 Министерство за информатичко општество и администрација
http://www.mioa.gov.mk/

Агенција за администрација
https://aa.mk/

Каталог на работни места
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/KATALOG_NA_RABOTNI_MESTA_21012016_v8.pdf

Кодекс за административни службеници
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl183_12122014.pdf

Годишен извештај од Регистарот на вработените во јавниот сектор за 2018 година http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf

Годишен извештај од Регистарот на вработените во јавниот сектор за 2017 година
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2017_v1.02_0.pdf

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КАДРИ НА УПРАВАТА

Со почит,
Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ