План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/20

План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/20

План за изведување на настава на втор циклус студии во учебната 2019/20

 

План за реализација на наставната програма по Кривично право-Материјално и процесно – Криминалистика