Оливер Ристески

Оливер Ристески

ТЕМА: „КРИМИНАЛИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНО ДЕЛО ОШТЕТУВАЊЕ И НЕОВЛАСТЕНО НАВЛЕГУВАЊЕ ВО КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ“

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. Проф. д-р ЦветкоАндреески                   cvetko.andreeski@yahoo.com
Редовен професор на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Проф. д-р Светлана Николоска                svetlananikoloska@hotmail.com
Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Вон. проф. д-р Богданчо Гогов             bgogov@fbskopje.mk
Вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…