ОДЛУКА за прием на кандидати и потребни документи за запишување на втор циклус студии – прв уписен рок

ОДЛУКА за прием на кандидати и потребни документи за запишување на втор циклус студии – прв уписен рок

Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ПРВИОТ уписен рок за академската 2021/2022 година

ОДЛУКА ЗА ПРИЕМ

Потребни документи за запишување на Втор циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје