Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Ангела Николоска

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Ангела Николоска

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Ангела НиколоскаТочка 23 Извештај подобност и ментор Ангела Николоска