Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Цветан Ангелоски

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Цветан Ангелоски

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Цветан Ангелоски

Цветан специјалистички