Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Бесар Селмани

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Бесар Селмани

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Бесар Селмани

Odluka za prifakanje na tema Besar Selmani