Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Менде Моцаноски

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Менде Моцаноски

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Менде Моцаноски

Точка 13 Усвојување извештај за подобност и определување ментор Менде Моцаноски