Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Александар Јамалов

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Александар Јамалов

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Александар Јамалов

Aleksandar Jamalov