Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Велика Поповска

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Велика Поповска

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Велика Поповска

Velika Popovska