ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ – ПРИЈАВЕТЕ СЕ!

ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ – ПРИЈАВЕТЕ СЕ!

Со Одлука на Наставно научниот совет за студентите од II и III Циклус универзитетски студии во Саботите во Септември (14, 21 и 28.09.2019) од 9,00 до 14,15 часот се органзира ОБУКА за обработка на податоците во софтверското решение PSPP, (односно SPSS). На обуката треба да се совладаат принципите и постапките на статистичките анализи со примена на софтверот PSPP, односно SPSS.
Обуката се организира со цел да се подобрат вештините на студените во создавањето и обработката на податоците.
Обуката се организира на доброволна основа и не подлежи на дополителни финансиски обврски.
Пријавувањето се врши на email адреста: akademija08@gmail.com најдоцна до 4.09.2019.
Ако сте заинтереирани пополне те ја Пријавата во прилог и испратете ја на посочената адреса.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА