Електронско спроведување на колоквиуми и испити на предметите кај проф. д-р Марјан Ѓуровски

Електронско спроведување на колоквиуми и испити на предметите кај проф. д-р Марјан Ѓуровски

Се известуваат студентите од прв циклус на студии дека колоквиумите и испитите ќе се спроведат ЕЛЕКТРОНСКИ по предметите:

  • Основи на безбедност
  • Основи на безбедноста и безбедносниот систем на РМ
  • Современи теории и концепти за безбедност
  • Кризен менаџмент
  • Безбедносни стратегии
  • Безбедносни политики
  • Стратешки анализи
  • Дипломатија и разузнавање
  • Дипломатија и меѓународна безбедност

Пријавените студенти ќе добијат покана на емаил да се вклучат во терминот на спроведување на онлајн колоквиумот односно испитот по предметот кој го пријавиле односно се изјасниле.

За сите дополнителни прашања заинтересираните студенти може да се обратат на емаил: marjan.gjurovski@uklo.edu.mk

Проф. д-р Марјан Ѓуровски