Одлука за запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје во академската 2020/2021 година

Одлука за запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје во академската 2020/2021 година

Одлука за запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје во академската 2020/2021 година

Одлука