ОДЛУКА за прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ВТОРИОТ уписен рок за академската 2019/2020 година

ОДЛУКА за прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ВТОРИОТ уписен рок за академската 2019/2020 година

О Д Л У К А

За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ВТОРИОТ уписен рок за академската 2019/2020 година

Види ОДЛУКА

Потребни документи за запишување на Втор циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје