О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ЧЕТВРТИОТ уписен рок за академската 2019/2020 година

О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ЧЕТВРТИОТ уписен рок за академската 2019/2020 година

О Д Л У К А

За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ЧЕТВРТИОТ уписен рок за академската 2019/2020 година

Види ОДЛУКА

Потребни документи за запишување на Втор циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје