Наташа Трајковска

Наташа Трајковска

ТЕМА: ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ  СРЕДСТВА И МЕТОДИ – ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МЕСТО НА НАСТАН И ПОДИГАЊЕ НА ТРАГИ ОД ТЕРОРИЗАМ

Магистерски труд

 

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. проф. д-р Злате Димовски
Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски “- Битола

2. проф. д-р  Марина Малиш Саздовска
Факултетот за безбедност- Скопје
Универзитет “ Св. Климент Охридски”- Битола

3. проф. д-р Миодраг Лабовиќ
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

 

Повеќе…