Наставата по предметот Еколошка криминалистика

Наставата по предметот Еколошка криминалистика

Наставата по предметот Еколошка криминалистика, студиска програма Криминалист и Еколошки криминал, студиска програма Криминологија и криминална политика наместо на 02.09. ќе започне на 09.10. во терминот предвиден според распоредот на часови.

предметен наставник ред. проф. д-р Марина Малиш Саздовска