Нада Трпеска

Нада Трпеска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.02.2020 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Нада Трпеска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Полициските евиденции во улога на откривање на компјутерски криминал„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ