Нада Глигоровска

Нада Глигоровска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.11.2020 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Нада Глигоровска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Интерна ревизија на финансиското работење„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.