На Факултетот за безбедност денес 04.05.2020 година се одржа првата on line јавна одбрана на магистерски труд

На Факултетот за безбедност денес 04.05.2020 година се одржа првата on line јавна одбрана на магистерски труд

На Факултетот за безбедност денес 04.05.2020 година се одржа првата on line јавна одбрана на магистерски труд. Кандидатот м-р Соња Стојановска со успех го одбрани магистерскиот труд со наслов “Улогата на внатрешната ревизија во превенција на криминални поведенија во јавниот здравствен систем во Република Северна Македонија”
Трудот е изработен под менторство на проф. д-р Снежана Мојсоска, а членови на комисијата за оцена на трудот беа и професорите Светлана Николоска и Пеце Николовски.