На ден 31.10.2019 година во рамки на предметната програма Безбедносен менаџмент

На ден 31.10.2019 година во рамки на предметната програма Безбедносен менаџмент

На ден 31.10.2019 година во рамки на предметната програма Безбедносен менаџмент, а во организација на предметниот наставник проф д-р Mарина Малиш Саздовска беше организирано предавање од страна на д-р Ивана Дрогрешка на тема ,,Влијанието на културната дипломатија врз светската безбедност на глобално ниво,,.